UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č.678 z 22. októbra 2020

od autora: | 24 októbra, 2020

K návrhu na rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č.227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020 Číslo: 23046/2020

Vláda A. obmedzuje

A.1.

podľa čl. 5 ods. 3 písm. g) ústavného zákona č. 227/2002 o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších  predpisov  v územných  obvodoch  okresov  Námestovo,  Tvrdošín, Dolný  Kubín  a Bardejov  slobodu  pohybu a pobytu  zákazom  vychádzania od 24. októbra 2020 do 1. novembra 2020, v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa, toto obmedzenie sa nevzťahuje na:

1. cestu  do  a zo  zamestnania  a cestu na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti, ak ju vykonáva osoba, ktorá sa preukáže negatívnym výsledkom  RT-PCR  testu  alebo  antigénového  testu  certifikovanému na území  Európskej  únie  na  ochorenie  COVID-19  vykonaným  najviac 24hodín pred platnosťou zákazu podľa tohto uznesenia,

2. cestu  do  a zo  zamestnania  a cestu na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti, ak ju vykonáva osoba, ktorá sa preukáže negatívnym výsledkom  RT-PCR  testu  alebo  antigénového  testu  certifikovanému na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 vykonaným počas trvania zákazu podľa tohto uznesenia,

3. cestu  v nevyhnutnom  rozsahu  za  účelom  obstarania  nevyhnutných základných  životných  potrieb  (nákup  potravín,  liekov  a zdravotníckych prostriedkov, hygienického tovaru, kozmetiky a iného drogériového tovaru, krmív  a ďalších  potrieb  pre  zvieratá,  zabezpečenie  starostlivosti  o deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá, doplnenie pohonných hmôt) do najbližšej maloobchodnej predajne od miesta bydliska a cestu späť,

VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKYU znesenie vlády SR číslo 678/2020 strana 2

4. cestu v nevyhnutnom rozsahu za účelom kúpy novín alebo tlačovín, servisu telekomunikačných  zariadení,  cesty  na  poštu,  do prevádzok  poštových, bankových, poisťovacích služieb, čistiarne a práčovne, autoservisu, stanice technickej  kontroly,  kľúčovej  služby a očnej  optiky osobou  ktorá  sa preukáže negatívnym výsledkom RT-PCR  testu  alebo  antigénového testu certifikovanému  na  území  Európskej  únie  na  ochorenie  COVID-19 vykonaným najviac 24 hodín pred platnosťou zákazu podľa tohto uznesenia alebo vykonaným počas trvania zákazu podľa tohto uznesenia,

5. cestu  za  účelom  obstarania  nevyhnutných základných  životných  potrieb podľa bodu 3 pre inú osobu (susedská výpomoc) a cestu späť,

6. cestu  do  zdravotníckeho  zariadenia  za  účelom  neodkladného lekárskeho vyšetrenia, vrátane sprevádzania blízkou osobou alebo príbuzným a cestu späť,

7. cestu na vykonanie RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovanému na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 a cestu späť,

8. cestu na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst a cestu späť,

9. cestu  za  účelom  starostlivosti  o blízku  osobu  alebo  príbuzného,  ktorý je na takú starostlivosť odkázaný a cestu späť,

10. cestu osoby so psom alebo mačkou do 100 metrov od miesta pobytu a cestu za účelom starostlivosti o hospodárske zvieratá a cestu späť,

11. cestu  osoby,  ktorej  zdravotný  stav  alebo  zdravotná  kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19,

12. cestu  za  účelom  pobytu  v prírode  v extraviláne obce v rámci  okresu, ak ju vykonáva osoba, ktorá sa preukáže negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovanému na území Európskej únie na ochorenie  COVID-19  vykonaným  najviac 24hodín  pred  platnosťou zákazu podľa tohto uznesenia alebo vykonaným počas trvania zákazu podľa tohto uznesenia,

13. cestu maloletého dieťaťa do a zo zariadenia  starostlivosti  o deti  do  troch rokov veku, materskej školy a základnej školy pre žiakov prvého až štvrtého ročníka za účelom plnenia povinnej školskej dochádzky a cestu späť,

14. doprevádzanie maloletého dieťaťa do a zo zariadenia  starostlivosti  o deti do troch rokov veku, materskej školy a základnej školy pre žiakov prvého až štvrtého  ročníka za  účelom  plnenia  povinnej  školskej  dochádzky  a cestu späť, ak  ju  vykonáva  osoba,  ktorá  sa  preukáže  negatívnym  výsledkom RT-PCR  testu  alebo  antigénového  testu  certifikovanému  na  území Európskej únie na ochorenie  COVID-19 vykonaným najviac 24 hodín pred platnosťou zákazu podľa tohto uznesenia alebo vykonaným počas trvania zákazu podľa tohto uznesenia,

15. dojazd do bydliska do 25. októbra 2020,

A.2.

podľa čl. 5 ods. 3 písm. g) ústavného zákona č. 227/2002 o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších  predpisov na  území  Slovenskej  republiky,  okrem územných obvodoch  okresov  Námestovo,  Tvrdošín,  Dolný  Kubín  a Bardejov  slobodu pohybu  a pobytu zákazom vychádzania od 24. októbra 2020 do 1. novembra

VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Uznesenie vlády SR číslo 678/2020 strana 3 2020, v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa, toto obmedzenie sa nevzťahuje na:

1. cestu  do  a zo  zamestnania  a cestu na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti,

2. cestuvnevyhnutnom  rozsahu  za  účelom  obstarania  nevyhnutných základných  životných  potrieb  (nákup  potravín,  liekov  a zdravotníckych prostriedkov, hygienického tovaru, kozmetiky a iného drogériového tovaru, krmív  a ďalších  potrieb  pre  zvieratá,  zabezpečenie  starostlivosti  o deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá, doplnenie pohonných hmôt) do najbližšej maloobchodnej predajne od miesta bydliska a cestu späť,

3. cestu v nevyhnutnom rozsahu za účelom kúpy novín alebo tlačovín, servisu telekomunikačných zariadení,  cesty  na  poštu,  do prevádzok  poštových, bankových, poisťovacích služieb, čistiarne a práčovne, autoservisu, stanice technickej kontroly, kľúčovej služby a očnej optiky,

4. cestu  za  účelom  obstarania  nevyhnutných  základných  životných  potrieb podľa bodu 2. pre inú osobu (susedská výpomoc) a cestu späť,

5. cestu  do  zdravotníckeho  zariadenia  za  účelom  neodkladného lekárskeho vyšetrenia, vrátane sprevádzania blízkou osobou alebo príbuzným a cestu späť,

6. cestu na vykonanie RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovanému na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 a cestu späť,

7. cestu na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst a cestu späť,

8. cestu  za  účelom  starostlivosti  o blízku  osobu  alebo  príbuzného,  ktorý je na takú starostlivosť odkázaný a cestu späť,

9. cestu osoby so psom alebo mačkou do 100 metrov od miesta pobytu a cestu za účelom starostlivosti o hospodárske zvieratá a cestu späť,

10. pobyt v prírode v extraviláne obce v rámci okresu, v prípade hlavného mesta Slovenskej   republiky   Bratislavy   a Košíc v extraviláne v rámci  územia mesta,

11. cestu maloletého dieťaťa do a zo  zariadenia  starostlivosti  o deti  do  troch rokov veku, materskej školy a základnej školy pre žiakov prvého až štvrtého ročníka za účelom plnenia povinnej školskej dochádzky a cestu späť,

12. doprevádzanie maloletého dieťaťa do a zo zariadenia  starostlivosti  o deti do troch  rokov  veku, materskej školy a základnej školy pre žiakov prvého až štvrtého ročníka za účelom plnenia povinnej školskej dochádzky  a cestu späť,

13. dojazd do bydliska do 25. októbra 2020;