Organizačný úsek

Zápisnica a oznam k členskej schôdzi

Plán práce orgánov družstva 1 2018

Informácie o prevodoch bytov do osobného vlatníctva

Domový poriadok

Reklamačný poriadok BD

Informačný spravodaj

Rokovací poriadok

Stanovy BD

Smernica o poplatkoch

Telefónny zoznam

Organizačný úsek

zabezpečuje  činnosti spojené so správou,  zabezpečuje celú legislatívu spojenú s prevodmi bytov do osobného vlastníctva, vedie evidenciu vlastníkov, evidenciu členov družstva, organizačno-právne záležitosti, organizačne zabezpečuje schôdze vlastníkov bytov, metodicky usmerňuje zástupcov vlastníkov bytov.

 

vedúci úseku:038/5364618   Email: minarik@bd-bn.sk
Minárik Igor
referentka:038/5364617
Klačanská Gertrúda

Pošlite nám mail: