História BD Bánovce nad Bebravou

V roku 2020 si pripomíname 30 výročie osamostatnenia

Krátky pohľad do histórie bytového družstevníctva v Bánovciach nad Bebravou.
Delimitácia BD Bánovce od OSBD Topoľčany v r. 1990 bolo poslednou zmenou, ktorých vo vývoji od vzniku družstevníctva
v našom meste bolo niekoľko. Pre ilustráciu v krátkosti spomenieme zmeny:
– v roku 1959 bol schválený zákon, ktorý obnovil družstevnú bytovú výstavbu prostredníctvom stavebných bytových
družstiev
– v roku 1961 sa v našom meste začala výstavba bytov na Družstevnej ulici
– o rok neskôr pokračovala výstavba na sídlisku Prednádražie
– v roku 1962 vznikli v Bánovciach tieto bytové družstvá:
– Stavebné bytové družstvo Zornica
– Stavebné bytové družstvo Tatra
– 3. stavebné bytové družstvo občanov
– Bytové družstvo Uhrovec
– v roku 1973 sa tieto družstvá zlúčili a vytvorili Stavebné bytové družstvo Bánovce nad Bebravou
– v roku 1978 došlo k integrácii bytových družstiev Bánoviec, Partizánskeho a Topoľčian do OSBD Topoľčany
– v roku 1990 došlo k delimitácii a odčleneniu od OSBD Topoľčany a vzniklo Stavebné bytové družstvo
Bánovce nad Bebravou, ktoré v roku 1996 bolo premenované na Bytové družstvo Bánovce nad Bebravou.
Osamostatnenie nášho družstva od OSBD Topoľčany sa nerodilo ľahko. Mnohí z vás, ktorí ste sa toho osobne zúčastnili si
pamätáte na všetky problémy, ktoré sa museli prekonať. Z odstupom času si myslíme, že to bol krok správny a hlavne
prospešný pre našich členov. Odstránila sa nedostatočná informovanosť, neprehľadnosť hospodárenia a rozhodovanie o
našich problémoch sa prenieslo do nášho družstva. Dnes si ani nevieme predstaviť, že za všetkým, čo sa vybavuje tu, by sa
malo cestovať do Topoľčian. Vďaka pracovníkom ale i funkcionárom bola vybudovaná organizačná štruktúra, všetky orgány
a v súlade s legislatívou, vytvorená dokumentácia potrebná pre riadny chod družstva.
Posledné ZD OSBD Topoľčany sa konalo v marci 1990. V máji toho istého roku sa uskutočnilo ZD v Bánovciach, na ktorom
bol predložený program s návrhom na delimitáciu so zvolením delimitačnej komisie, pracovného predstavenstva a bol
predložený návrh organizačnej štruktúry SBD Bánovce nad Bebravou. V septembri 1990 na riadnom ZD boli schválené
Stanovy družstva, zvolené predstavenstvo, kontrolná komisia a nakoniec dňa 4.10.1990 bolo družstvo zapísané v
obchodnom registri, čím sa zavŕšil proces osamostatnenia.
Už v roku 1991 a v ďalších rokoch sa začali rozvíjať aktivity novovytvoreného družstva:
– dopĺňanie stanov a schvaľovanie smerníc,
– rozdelenie fondov na spoločný a bytový,
– meranie dodávky tepla,
– montáž satelitov na sídlisku Dubnička,
– prevody bytov do osobného vlastníctva,
– tvorba fondu vyhodnocovania meraní,
– vytvorenie funkcie hospodárov domov,
– komplexná montáž bytových meračov tepla (ÚK) a teplej úžitkovej vody (TÚV),
– hydraulické vyregulovanie rozvodov ÚK a TÚV,
– sledovanie dotácií na teplo,
– projekt budovania TKR, neskor v spolupráci s MsÚ rozšírený na celé mesto,
– ďalšia výstavba bytov, výstavba hromadných garáží,
– nadstavba budovy správy,
– rekonštrukcie balkónov formou získania štátnych dotácií,
– komplexné zateplenie domov formou získania štátnych dotácií a úverov zo Štátneho fondu rozvoja bývania
a z komerčných bánk,
– budovanie lokálnych domových kotolní, od roku 2004 bolo vybudovaných 26 vlastných lokálnych kotolní vo vlastníctve
občanov,
– príprava a nasadenie nových pomerových meračov rozdelenia tepla EITN 10.7 Metra Šumperk.
– komplexná rekonštrukcia rozvodov TKR na optickú sieť,
– prevádzkovanie elektronických komunikačných sietí – KDS a poskytovanie elektronických komunikačných služieb
retransmisie televíznych a rozhlasových signálov,
– v auguste 2007 bol zavŕšený zámer družstva na spustenie sprostredkovanie prístupu k sieti internet a prenos hlasu
prostredníctvom siete internet /VoIP/ v lokálnej sieti káblového distribučného systému,
Dôležitou a významnou činnosťou družstva je aktivita v oblasti výstavby bytov a výstavby hromadných garáží. Pri
osamostatnení malo naše bytové družstvo v správe 2143 bytov.
V súčasnosti družstvo spravuje 3259 bytov, sú to byty družstevné, byty vo vlastníctve občanov ale i byty obecné, ďalej
spravujeme 180 garáži a 21 parkovacích miest. Tento nárast znamenal zvýšenie náročnosti práce nielen pracovníkov správy
ale i spolupráce správy a funkcionárov.
Nadštandardnou oblasťou v poskytovaní služieb spojených s bývaním je prevádzka KDS. Poskytujeme 45 televíznych
programov v digitálnej kvalite a takiež prístup k internetu členom aj nečlenom BD a taktiež cudzím užívateľom. BD
spravujeme taktiež optickú sieť Mesta Bánovce nad Bebravou a siete niektorých priľahlých obcí.
Veríme, že i v ďalších rokoch za spolupráce s mestom, usmerňovania a pomoci SZBD, dobrých vzťahov so
všetkými, s ktorými BD spolupracuje, bude BD Bánovce nad Bebravou svojou činnosťou a aktivitami prirodzene
zvyšovať svoj kredit a hlavne bude prospešné pre svojich členov a obyvateľov mesta.
Spracoval Organizačno právny úsek BD 10/2015