Ekonomický úsek

Renomia-hlásenie škod.udalosti

Ekonomický úsek

zabezpečuje a vedie účtovnú evidenciu družstva a spracovanie hospodárskych výsledkov z činnosti družstva, daňové, účtovné a štatistické povinnosti družstva mzdovú a personálnu činnosť družstva /pracovníkov, funkcionárov družstva/. účtovné a finančné operácie v rámci dodávateľskoodberateľských vzťahov, podklady a informácie o tvorbe a čerpaní prostriedkov fondov prevádzky a údržby domov/FPÚO/, hotovostný a bezhotovostný styk s peňažnými ústavmi, pokladničné operácie a manipuláciu s hotovosťou priamo v pokladni družstva podrobnú mesačnú kontrolu úhrad nájomného, inventarizáciu a evidenciu majetku družstva, archiváciu dokladov.

Vedúca úseku:
Beňačková Alena

Email:uctaren@bd-bn.sk, tel:038/5364613

účtovníčky:

038/5364616
Miklošová Katarína

nájomné a fondy:038/5364615    

Email:najomne@bd-bn.sk
Pastorková Emília
Hrušková Darina

pokladňa:038/5364624
Panovčíková Daniela

personalistika a mzdy:038/5364626  

Kopčanová Tatiana

Email:pam@bd-bn.sk

Napíšte nám: